May 4, 2009

REGIMUL ARMELOR SI MUNITIILOR - Cadrul Legal.


Societatea in care traim merge intr-o directie din ce in ce mai intunecata, mai nesigura in ceea ce priveste siguranta si integritatea fizica a persoanei si a patrimoniului acesteia.
Fenomenul infractional este in crestere . Infractiunile cu violenta sunt din ce in ce mai dese. Zi de zi vedem la stiri fel si fel de fapte ingrozitoare si crime de o violenta extrema.
Nu imi place deloc sa abordez un astfel de subiect, dar a devenit o necesitate...

Ai multi dusmani?

Esti om de afaceri?
Lucrezi intr-un mediu nesigur sau care necesita o protectie suplimentara?
Locuiesti intr-o zona rau famata?
Doresti mai multa siguranta pentru familia ta?

ETC.


... Asigura-te ca indeplinesti conditiile impuse de lege, documenteaza-te, analizeaza bine toate aspectele (pozitive & negative) responsabilitatii ce vine odata cu achizitonarea unei arme, si apoi inainteaza actele necesare pentru obtinerea permisului de detinere, port si uz de arma letala (sau neletala , dupa caz) !
Vremurile pe care le traim impun o astfel de masura .

_________

""" Regimul juridic al armelor şi muniţiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 583 din 30 iunie 2004) şi de H.G. nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 241 din 23 martie 2005), de HG 1914/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (publicată în Monitorul Oficial nr.1050 din 29 decembrie 2006) şi de O.G. nr.26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004.
Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de armă, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizaţiei eliberate în condiţiile legii 295/2004 . Armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia înregistrării acestora la autorităţile competente.

Condiţii de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor letale (Art. 15, Legea nr. 295/2004 ):

Autorizaţia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)- (5), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. au împlinit vârsta de 18 ani;

 2. dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcţie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

 3. nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracţiuni comise cu intenţie;

 4. nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 1 an;

 5. sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţă sau a altora, dacă ar deţine sau ar folosi arme şi muniţii;

 6. nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente;

 7. au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru această activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi;

 8. nu au săvârşit vreuna dintre contravenţiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deţinere sau, după caz, port şi folosire a armelor;

 9. nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

Cererea de eliberare a autorizaţiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judeţean de poliţie în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul şi se soluţionează în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.

Dacă autoritatea competentă cu soluţionarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale, solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris, soluţia adoptată, precum şi motivele care au stat la baza acesteia. Soluţia este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, şi poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoştinţa solicitantului.

Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane:

 • demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii;

 • persoanele care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate;

 • persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători şi colecţionarii de arme.

Armele de tir pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânătorii şi colecţionarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

Armele de colecţie letale, aflate în stare de funcţionare, pot fi procurate numai de către colecţionarii de arme.

Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, închiriere sau comodat, după caz.

Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizaţi să comercializeze astfel de arme.

Vizarea permisului de armă.

Permisele de armă trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de poliţie competent teritorial, în perioada stabilită prin ordin al inspectorului general al Poliţiei Române. Titularii permiselor de arme sunt obligaţi să se prezinte în locurile stabilite de către inspectoratele judeţene de poliţie şi de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu armele înscrise în permise, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a legii.


Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale.

Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme, în condiţiile autorizării (armele prevăzute la categoria E din anexa legii) respectiv a notificării prealabile (armele prevăzute la categoria F din anexa legii) a organelor de poliţie.
Notificarea în vederea procurării armelor neletale din categoria F se depune în formă scrisă şi trebuie să fie însoţită de actul de identitate, în original sau în copie, care să ateste vârsta solicitantului, precum şi, după caz, şederea legală pe teritoriul României, şi de certificatul de cazier judiciar numai pentru procurarea armelor neletale prevăzute la poziţia 26 din anexa Legii. - arme cu gaze iritant lacrimogene.

După procurarea armelor neletale prevăzute la categoria F din anexa legii, solicitantul are obligaţia de a se prezenta în termen de 5 zile la organul competent care a emis dovada notificării în vederea eliberării certificatului de deţinător (model anexa 15 din H.G nr. 130/24.02.2005) şi înscrierea armei neletale în acest document. Pentru aceasta va prezenta următoarele acte:

 • dovada notificării, ştampilată si semnată pe verso de armurier, în cazul cumpărării;

 • factura de procurarea armei, sau după caz:

  • certificat de moştenitor;

  • act de donaţie;

  • chitanţă vamală;

  • ordin/dispoziţie de recompensă sau dar, a conducătorului instituţiei;

  • arma şi muniţia procurată.


PRINCIPALELE MODIFICĂRI PREVĂZUTE DE O.U. NR. 26/2008 ÎN DOMENIUL ARMELOR NELETALE

1. Armele de autoapărare şi de tir, cu proiectil au fost supuse autorizării.
În această categorie intră pistoalele cu bilă de cauciuc şi armele scurte şi lungi cu aer comprimat.
Persoanele fizice pot procura arme din aceste categorii numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:


a) au împlinit vârsta de 18 ani;
b) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracţiuni comise cu intenţie, prevăzute de lege cu pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani;
d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte penale prevăzute cu pedeapsă mai mare de 2 ani;
e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical.


2. Incriminarea ca infracţiune a:


- deţinerii ilegale a armelor neletale (cu închisoare de la 3 luni la un an)
- uzului de armă neletală (închisoare de la 6 luni la trei ani).


În vederea autorizării procurării armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, arme cu aer comprimat şi cu bilă de cauciuc, cetăţeanul român sau străinul cu domiciliul ori cu reşedinţa în România, trebuie să depună la organul de poliţie competent din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială domiciliază sau, după caz, îşi are reşedinţa, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:
a) cerere-tip, al cărei model este prezentat în anexa nr. 1; cererea de armă letală
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii, şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; aceleaşi ca pentru armele letale
- Termenul de eliberare al autorizaţiei de procurare este 30 de zile lucrătoare, iar valabilitatea autorizaţiei este de 90 de zile, termen ce poate fi prelungit o singură dată pentru aceeaşi perioadă ;
- Pentru fiecare armă din categoria E este permisă cumpărarea a 100 bucăţi muniţie;
- Intrarea în România cu arme din categoria E este interzisă, exceptând cazurile de participare la concursuri de tir sportiv sau atunci când un colecţionar de arme român face invitaţie.
Persoanele fizice care deţin înscrise în certificatul de deţinător arme dintre cele prevăzute la categoria E din anexa Legii, la data intrării în vigoare a O.U.nr.26 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, precum şi cele care obţin documentul după intrarea în vigoare a actului normativ, au obligaţia ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a O.U.nr.26 pentru modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, respectiv 17 martie 2008 să se prezinte la organul de poliţie care îi are în evidenţă, în vederea obţinerii permisului de armă.
Pentru obţinerea permisului de armă posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E din anexa Legii, vor depune un dosar cuprinzând următoarele documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 58 alin. (2) din Lege:
a) cerere de eliberare a permisului de armă;
b) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie;
c) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară specializată cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile stabilite de Ministerul Sănătăţii, care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
d) certificat de cazier judiciar;
e) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii, eliberat, cu cel mult 12 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
f) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;
g) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislaţia în vigoare;
h) certificatul de deţinător al armelor neletale în care sunt înscrise armele pentru care se solicită eliberarea permisului;
Dacă solicitantul este titular al dreptului de deţinere, respectiv de port şi folosire al armelor letale, acesta va depune la autoritatea competentă o cerere însoţită de permisul de armă, în original şi în copie, C.I. în original şi copie, dovada achitării taxelor pentru înscrierea armei în permis (10 RON) şi certificatul de deţinător.
Armele neletale nu pot fi înstrăinate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării sau înstrăinării.

Certificatul de deţinător. Persoanele care au procurat arme neletale din categoria F din anexa legii au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurării, să se prezinte cu acestea la organele de poliţie componente, în vederea eliberării certificatului de deţinător. Certificatul de deţinător conferă titularului dreptul de deţinere, port şi folosire a armelor înscrise în acest document.

Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare. Persoanele autorizate au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoapărare. Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoapărare, în următoarele condiţii:

 • în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege;

 • dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

Uzul de armă neletală destinată pentru autoapărare. Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate. Folosirea armelor în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Categoriile de persoane juridice care pot procura, deţine şi folosi arme şi muniţii:

 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

 • persoanele juridice de drept public, altele decât cele menţionate mai sus, precum şi persoanele juridice şi unităţile subordonate sau aflate în coordonarea acestora;

 • persoanele juridice de drept privat.

Persoanele juridice de drept privat pot fi autorizate în condiţiile legii, în funcţie de obiectul lor de activitate, să procure, să deţină şi să folosească arme letale şi arme neletale, precum şi muniţia corespunzătoare, pentru:

 • înarmarea personalului abilitat să desfăşoare activităţi de pază, dacă aceasta se justifică pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le aparţin sau cărora le asigură protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitării de valori importante, în cazul societăţilor al căror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii;

 • desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor;

 • desfăşurarea activităţilor artistice, în centrele de producţie cinematografică şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru.

 • muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, să procure şi să deţină arme de colecţie, precum şi arme neletale, după caz. """

_______________________

COD PENAL (noile reglemantari ce intra in vigoare la data de 1 septembrie 2009)

CAPITOLUL III - NERESPECTAREA REGIMULUI ARMELOR, MUNIŢIILOR, MATERIALELOR NUCLEARE ŞI AL MATERIILOR EXPLOZIVE

Art. 346 Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor
(1) Deţinerea, portul, confecţionarea precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.

(2) Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau amendă.

(3) Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute în alin. (1) şi (2) se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi (3) au ca obiect arme interzise sau muniţii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

Art. 347 Uzul de armă fără drept
(1) Uzul de armă letală sau interzisă, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani.
(2) Uzul de armă neletală din categoria celor supuse autorizării, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Art. 348 Ştergerea sau modificarea marcajelor de pe arme letale
Ştergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

[...]

Art. 351 Sancţionarea tentativei
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art.346 alin. (1) şi (3), art.349 alin.(1) şi (2) şi art.350 alin.(1) şi (2), se pedepseşte.


_______________________

PENTRU MAI MULTE AMANUNTE PUTETI VIZITA URMATOARELE LINK-URI:

*** Politia Romana - Compartimentul Arme.

*** Avocatnet - OUG nr. 26/2008 .0 elucubratii mai dihai decat cea de mai sus: